Den ordinære Laugsforsamling 2020 afholdes....

tirsdag d. 21 januar kl 19.00 i Havneforeningen på Hornbæk Havn.

Der Indkaldes herned til Laugsforsamling i Bådelauget SAGA

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.00 i Hornbæk Havneforening

Dagsorden:

a:  Valg af dirigent

b: Laugsbestyrelsens beretning v/ formanden

c:  Fremlæggelse af regnskab v/ kasseren

d:  Fastsættelse af kontingent

e:  Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår denne vedtægtsændring:

  • 6 Ændres således at det med kursiv slettes

Personer der ønsker at blive medlem, indbetaler et indskud på kr. 500. Indskuddet tilbagebetales ikke ved eventuel udmeldelse af lauget, men tilfalder lauget. Laugsmedlemmerne betaler et årligt kontingent som fastsættes på laugsforsamlingen. Regnskabsåret løber 1.1 – 31.12. Kasseren opkræver kontingent, fører årsregnskabet dokumenteret med bilag og fører medlemslister á jour. Laugets pengebeholdning skal indestå i bank, i laugets navn.

Baggrunden for forslaget:

Da lauget blev stiftet, var der behov for en startkapital. Derfor blev det besluttet, at der skulle betales indskud ved indmeldelse. Vi har de sidste år mistet medlemmer og der er ikke kommet nye til. For at tiltrække nye medlemmer, forslår bestyrelsen, at kravet om betaling af indskud for medlemskab bortfalder, således at der alene betales kontingent ved indmeldelse (for tiden kr. 200). Dette kan måske motivere til indmeldelse.

f:  Valg af bestyrelse

På valg: Harry Duus, Steen Nilsson og 2 ikke besatte er på valg – de 2 modtager genvalg.

g:   Valg af 2 suppleanter

På valg:  Lone Kuhlmann og ikke besat – modtager genvalg.

h:  Valg af 2 revisorer

På valg: Peter Bonne og Jørgen Haagen – begge modtager genvalg.

i:  Eventuelt

I henhold til vedtægterne, skal forslag der ønskes behandlet på laugsforsamlingen, være formanden i hænde senest otte dage før laugsforsamlingen.

Vel mødt

På laugsbestyrelsens vegne
Harry Duus