Laugsforsamling 2020  -  mødereferat

Referat af Laugsforsamling i SAGA-lauget den 21. januar 2020.

Generalforsamlingen blev holdt i Havneforeningen. Ref. Steen Nilsson.

Formanden bød velkommen til de 14 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse.

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Jørgen Haagen blev enstemmigt valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Laugsbestyrelsens beretning v/ formanden

Formanden aflagde sin meget fine beretning med diverse plancher fra året der gik.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Fremlæggelse af regnskab v/ kasseren

Kasseren fremlagde regnskabet som udviste et underskud på kr.43.898,42.

Indestående i bank kr. 6.200,95.

Fastsættelse af kontingent

Uændret kr. 200,- årligt.

Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår denne vedtægtsændring:

  • 6 Ændres således at det med kursiv slettes

Personer der ønsker at blive medlem, indbetaler et indskud på kr. 500. Indskuddet tilbagebetales ikke ved eventuel udmeldelse af lauget, men tilfalder lauget. Laugsmedlemmerne betaler et årligt kontingent som fastsættes på laugsforsamlingen. Regnskabsåret løber 1.1 – 31.12. Kasseren opkræver kontingent, fører årsregnskabet dokumenteret med bilag og fører medlemslister á jour. Laugets pengebeholdning skal indestå i bank, i laugets navn.

Baggrunden for forslaget:

Da lauget blev stiftet, var der behov for en startkapital. Derfor blev det besluttet, at der skulle betales indskud ved indmeldelse. Vi har de sidste år mistet medlemmer og der er ikke kommet nye til. For at tiltrække nye medlemmer, forslår bestyrelsen, at kravet om betaling af indskud for medlemskab bortfalder, således at der alene betales kontingent ved indmeldelse (kr. 200). Dette kan måske motivere til indmeldelse.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Valg af bestyrelse

Harry Duus og Steen Nilsson og 2 bestyrelsesposter er ledige.

Som nyt medlem blev Per Steen Andersen valgt.

1 bestyrelsespost er stadig ledig.

Valg af 2 suppleanter

Genvalg til Lone Kuhlmann 1 er stadig ledig.

Valg af 2 revisorer

Genvalg til revisor Peter Bonne Rasmussen og Jørgen Haagen som revisorsuppleant.

Eventuelt

Intet under eventuelt.


På efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således:

Formands Harry Duus

Kasserer Jens Peter Pihl

Sekretær Steen Nilsson

Byggeudvalg Michael Fritzen, Torben Ibsen og Per Steen Andersen.

Vi har valgt at lade en bestyrelsespost være ledig, men henblik på at invitere en person ind som kan tage sig af økonomien i forbindelse med byggeprojektet.