Laugsforsamlingen januar 2021 - udsat p.g.a. Covid 19

 

Kære Laugsmedlemmer

Bestyrelsen i Sagalauget ønsker alle medlemmer et rigtigt godt nytår.

Sagalauget har i det forgangne år med stor sorg måtte sige farvel til to af laugets aktive og trofaste medlemmer. Vores bestyrelsesmedlem og sekretær i Sagalauget, Steen Nilsson, der med sin store indsats og engagement var med til at sætte kursen for Sagalauget gik bort den 27. august og den 23. november mistede vi Ted Aagaard. Begge ydede de en stor indsats i vedligeholdelsesarbejdet og sejladserne af Saga.

Æret være deres minde.

 

Oprindeligt skulle vi nu have indkaldt til laugsgeneralforsamling til afholdelse her i slutningen af januar, men på grund af Corona restriktionerne er dette ikke muligt. I Sagalaugets vedtægter nævnes der ikke hjemmel til udskydelse af den årlige generalforsamling, men som i alle foreninger og selskaber kræver Corona restriktionerne, at vi udskyder generalforsamlingen til afholdelse på et senere tidspunkt. Bestyrelsen vil indkalde til ordinær generalforsamling så snart det anbefales forsvarligt

Byggetilladelsen til opførelsen af SAGA Museet på Hornbæk Havn er som bekendt på plads og bestyrelsen er bl.a. nu i gang med at undersøge hvilke krav fondene stiller til os som ansøger/forening, samt om de har særlige krav til det udbudsmateriale, som skal bruges i licitationen.

En anden og meget vigtig opgave er, at få synliggjort museumsprojektet overfor ikke alene Hornbækkerne, men alle Helsingør Kommunes borgere og dermed få skabt en bred interesse og opbakning til museumsprojektet.

Med baggrund i vedtagelsen på sidste års generalforsamling om, at sløjfe indskuddet på kr. 500,- og i stedet sætte prisen for medlemskab på kr. 200,- årligt, håber vi at rigtig mange borgere vil melde sig ind og bakke op om projektet, hvilket har stor betydning overfor myndigheder og fonde når der skal søges fondsmidler og sponsorater.

Tanken var at starte op med markedsføringssider i Idrætsforeningens husstandsomdelte blad i februar nummeret, en presseomtale i Helsingør Dagblad, Nordsjælland og Frederiksborg Amts Avis samt et arrangement på Hornbæk Havn. Men også her kommer Corona situationen i vejen, idet det første nummer af Idrætsforeningens blad er aflyst og større forsamlinger forbudt. Når butikkerne åbner igen, planlægger vi at udarbejde flyers / foldere, som kan ligge i alle byens butikker og samlingssteder.

Bestyrelsen håber på, at alle er vaccineret i slutningen af juni, så vi igen kan forsamles til Sagas fødselsdag sammen med Kunst På Molen i starten af juli måned, hvilket altid har givet et godt overskud til foreningen.

Ifølge dagspressen er der en stor forandringsproces i gang vedrørende Helsingør Kommunes Museers fremtid, og ikke kun i den forbindelse, men også med håb om et fremtidigt godt samarbejde, har vi inviteret Kulturudvalgsformand Michael Mathiesen og de af udvalgets medlemmer der har mulighed, til et orienteringsmøde om SAGA Museet på Hornbæk Havn.

Det skal også nævnes, at vi har haft et rigtig godt samarbejde og god dialog med Helsingør Kommune i processen op til den endelige byggetilladelse.

Der skal lyde en stor tak til Fonden Hornbæk Havn for ”husly” og en rigtig god opbakning til projektet.

Det har ikke været uden økonomiske omkostninger at få byggetilladelsen i hus, og da vi ikke har kunne afholde nogen arrangementer, er ”kassen” mere end tom, så vi vil hermed minde om at kontingentindbetalingen for 2021 er meget vigtig. Kontingentbrev er vedhæftet denne mail.

Regnskabet for 2020 er ligeledes vedhæftet denne mail.

I sidste nyhedsbrev medsendte vi de endeligt godkendte tegninger af museet og nu har vores arkitekt Martin Løkkegaard udarbejdet et par 3D billeder af museet som giver en god fornemmelse for husets placering på Hornbæk Havn. Billederne er ligeledes vedhæftet denne mail.

Som nævnt tidligere, så indkalder vi til ordinær laugsforsamling så snart der gives grønt lys fra Christiansborg.

Bestyrelsen for Sagalauget