Vedtægter for Bådelauget SAGA – Hornbæk

1. Bådelaugets formål er restaurering og bevaring af sildebåden SAGA som et sejlførende åbent fiskefartøj, samt ved sejladser og andet virke at fremme forståelsen for historien om brugen af denne bådtype. Endvidere at etablere og vedligeholde et museum som formidler båden SAGA´s og Hornbæk Havns historie.

 

2. Sildebåden SAGA ejes af Bådelauget SAGA, Hornbæk.

 

3. Enhver med interesse for projektet kan optages som laugsmedlem efter indstilling fra bestyrelsen.

 

4. Bådelaugets øverste myndighed er bådelaugsforsamlingen som indkaldes én gang årligt og indvarsles senest fjorten dage forud med fremsendelse af dagsorden til medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på laugsforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før laugsforsamlingen.

 

5. Bådelauget ledes af en bestyrelse på 7 personer som vælges på den årlige bådelaugsforsamling. Man vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær, således at formand og kasserer ikke er på valg samme år.

 

6. Personer der ønsker at blive medlem, indbetaler et indskud på kr. 500. Indskuddet tilbagebetales ikke ved eventuel udmeldelse af lauget, men tilfalder lauget. Laugsmedlemmerne betaler et årligt kontingent som fastsættes på laugsforsamlingen. Regnskabsåret løber 1.1 – 31.12. Kasseren opkræver kontingent, fører årsregnskabet dokumenteret med bilag og fører medlemslister á jour. Laugets pengebeholdning skal indestå i bank, i laugets navn.

 

7. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. Tegningsberettiget i forhold til bank er formand og kasserer.

 

8. Den årlige laugsforsamling afholdes inden udgangen af januar med følgende dagsorden:

a. Beretning ved formanden
b. Fremlæggelse af regnskab
c. Fastsættelse af kontingent
d. Valg af bestyrelse
e. Valg af 2 supleanter
f. Valg af 2 revisorer
g. Indkomne forslag
h. Eventuelt

Hvert medlem der har betalt kontingent har én stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

9. I tilfælde af laugets opløsning overtager Fonden Hornbæk Havn og Hornbækegnens Lokalhistoriske Forening solidarisk samtlige aktiver i Bådelauget Saga.

—————————————

Således vedtaget på generalforsamling afholdt i
Hornbæk Havneforeningen den 31. januar 2019.

Dirigent:
Jørgen Haagen Nielsen
Formand for Fonden Hornbæk Havn

Formand Harry Duus
Kasserer Jeanette Krolmark
Sekretær Steen Nilsson
Bestyrelsesmedlem Nicolai Sneum
Bestyrelsesmedlem Michael Fritzen