April-22:  Nyt om SAGAs Hus

Bestyrelsen har i november 2021 bestemt sig for at gentænke SAGAs Museets bygning på havnen, da den finder SAGA Museet fra april-21 for stort, for ambitiøst og for dyrt.

Beslutningen er efterfølgende blevet godkendt ved Laugsmødet d. 5. april 2022!

Ideen bag det kommende SAGA-HUS er stadig, en træbygning/halvtag, som om vinteren skal  fungere som vinterhi for Saga og om sommeren skal hun ligger i havnen.
I bygningen/halvtag vil der være plancher med information om SAGA, Fiskerlejet og Havnen.

Der er således nu to museumsmodeller i spil:

1    Et museumsskur – et bulhus – jvf. laugets oprindelige projekt fra 2013:

3   Et åben bådhus med tag og tre åbne sider:

Med en fast plancheudstilling om Saga, Fiskerlejets og Havnens historie.

 

Carport-kilde fra DIHC.aps tjener kun som inspiration til en lokal designet bygning !


Efterfølgende museumsprojekt er sat på “hold” (april-22):

Foråret 2021:

Byggetilladelsen til opførelsen af SAGA Museet på Hornbæk Havn er nu endelig på plads. Det har været en lang proces med flere bump på vejen, men med stor hjælp og velvilje fra Helsingør Kommune, Hornbæk Havn samt Hornbæks foreninger og erhvervsdrivende er vi nu kommet så langt, at alle tilladelser er på plads, og licitationsmateriale er udarbejdet og sendes nu ud til de entreprenører, der deltager i udbudsrunden.  Efterfølgende går arbejdet med fondsansøgninger i gang.

Det nye museum placering ved starten af Vestre Mole !

Nyt oktober 2020:

Så kom der byggetilladelse til opførelsen af Saga Museet på Hornbæk Havn.

Efter den første principielle tilladelse fra Helsingør Kommune i maj 2015 modtog vi byggetilladelsen i sidste uge. Den lange vej frem til nu, skyldes hovedsageligt, at forudsætningen for byggesagsarbejdet var en dispensation for kystbeskyttelseslinjen som skulle indhentes i Naturstyrelsen. Umiddelbart efter vores ansøgning om dispensation, besluttede regeringen i 2015 at flytte den afdeling i Naturstyrelsen som tog sig af de danske kyster til Kystdirektoratet i Lemvig, vores ansøgning røg i en flyttekasse og først i februar 2017 modtog vi Kystdirektoratets dispensation om opførelse af museet indenfor kystbeskyttelseslinjen.

Vi har så efterfølgende haft en rigtig god dialog med Helsingør Kommune om museets udseende m.m. hvor medarbejderne fra Center for By, Land og Vand har været gode medspillere i projektet.

Nu foreligger så endnu en spændende etape, hvor det ikke mindst handler om få sendt projektet i licitation, få lagt et byggebudget samt få søgt efter økonomi i fonde til byggeriet.

Nyt marts 2020:

Der bliver nu taget jord-og bundprøver på arealet, hvor museet skal bygges  – de sidste tiltag inden byggetilladelsen foreligger fra Helsingør Kommune.

 

Nyt januar 2020:

Nu, efter flere års ansøgninger til diverse myndigheder om dispensationer og tilladelser til opførelse af en museumsbygning /bådehus for SAGA, er det lykkes SAGAs bestyrelse at få det hele på plads. Det betyder, at kun den endelige byggetilladelse fra Helsingør Kommune mangler. De tilknyttede arkitekt- og ingeniørfirmaer har her inden årsskiftet tilsendt Helsingør Kommune et byggeandragende som vi forventer at få tilbagemelding på her i starten af 2020.
Når byggetilladelsen foreligger kan vi i Sagalauget, ud fra de endelige tegninger, indhente tilbud på de enkelte entrepriser i byggeriet og derudfra få lavet et samlet budget til brug for fondsansøgninger.

(Klik på tegningerne for at se dem solo)

Bygningens nord gavl med porten til Saga og med vinduesparti, som giver lys i hele bygningen

Stueetagen hvor Saga står om vinteren – vedligeholdes der – og kan samtidig besigtiges i lokalet fra alle sider også udefra gennem vinduer mod havnen. I tagetagen – i bygningens nordlige del – med kig ned til Saga fra gangbro og med udsigt mod havnen og stranden. Depotrum i den sydlige ende af tagetagen.

 

Bygningens østfacade – set fra havnen – bygningens hovedindgang – med kig til Saga gennem store vinduer.

Bygningens vest facade – små vinduer – af hensyn til mere vægplads til museets udstillinger

Bygningens sydgavl – indgang til køkken, toilet og opholdsrum.

Bygningen opføres efter gamle BULHUS traditioner:

Et bulhus er en bygning af træ, der er har vandretgående planker mellem de bærende stolper, modsat lodrette planker som det ses i stavkirker.

Stolperne har riller i siderne, hvor de vandrette planker fælles ind i og kan minde lidt om laftebyggeri. Disse planker kaldes bulfjæle, og de er skåret til på overkanten så de har en skarp ryg, der passer ind i en fordybning i den overliggende fjæle. Det bevirker, at der kommer færre sprækker og revner i samlingerne, hvilket mindsker træk. De er ofte bygget oven på et fundament af kampesten eller syldsten, hvor fodremmen hviler. Formålet er, at træet ikke ligger direkte på jorden, hvilket forårsager råd.

Bulhuse er blevet bygget siden sen vikingetid (ca. år 1000) og op gennem hele middelalderen. Flere danske konger har forbudt opførelsen af bulhuse grundet det store forbrug af træ, som de behøvede til flåden. Der har dog været bygget nye bulhuse helt op i 1800-tallet, men de er erstattet af bindingsværk, hvor felterne mellem bærende stolper blev fyldt ud ved lerklining

 Indledning:

Det kommende museum skal opføres med flere formål for øje:

  • Vedligehold og istandsættelse af den gamle Saga jolle, som er blevet tildelt
  • Lokalet skal fungere som undervisning og oplysnings brug for skolerne for at skabe indblik i Sagas historie og betydning for kystområdet.
  • Museums funktion for offentlighedens interesse for sådanne projekter, belyst af kompetent fagligt dygtige mennesker med stor interesse for skibet
  • Bygningen komme til at ligge ved siden af, vest for den nuværende Hornbæk både klub og Skibsprovianteringsforretning.

Konstruktive forhold:

Bygningen opføres på den gamle stejleplads.

Huset funderes ved direkte fundering med armerede linjefundamenter og armeret selvbærende terrændæk begge udført af beton støbt på stedet. Det armerede dæk isoleres i henhold til BR18 for hele bygningen.

Huset opføres i en lodret bærende stolpekonstruktion i facaderne som udvendig har en klinkebeklædning og indvendig en bræddebeklædning. I nederste niveau, stueetagen, opsættes 15 mm finerplade hele vejen rundt til opslag, men som også primært opfylder behovet for tilfredsstillende længde for bygningen. På tværs sikres stabiliteten ved anordning af skråbånd mellem etagebjælker og stolper i facaderne som giver en rammevirkning af den samlede søjle- bjælkekonstruktion. 1. sals konstruktion udføres med tagspær der samles til etagebjælker over stue. Selve taget udføres med tagpap, 2 lag på underlagsplader.

Der søges i størst muligt omfang at anvende skjulte mekaniske samlinger når der anvendes stål, ellers må bygningen gerne fremstå som en tappet tømmer-konstruktion.

Installationer :

Varme: Bygningen opvarmes med fjernvarme, tilsluttet Hornbæk Fjernvarmeværk, tilsluttet som indirekte anlæg over veksler.

Gulvet i stueetagen forsynes med zoneopdelt gulvvarme med en rumtemperatur på 21 gr i håndværker-/personaleområdet incl. toilet og < 15 gr C i resten af bygningen, hvor båden Saga er placeret. Varmekaloriferer overvejes inde i museet for at give en hurtig opvarmning af rummet, placeret i 1. sals niveau.

Vand: Der etableres vandforsyning fra Hornbæk vandværk for toilettet og slangevinder.

El, svagstrøm, fiber :

Elforsyning leveres af Ørsted fra nærmeste kabelskab. Eltavle placeres højt i bygningen a.h.t stormflodbeskyttelse. Tilsvarende holdning er gældende for svagtrøm-og fibernet installationer.

Kloakforhold:

Bygningen tilsluttes den offentlige spildevandskloak, regnvandet søges ført til havnebassinet ved ophalerstedet, da regnvandet ikke tillades ført til faskine på egen grund.

P-forhold:

Der ligger et P areal over for Fysiurgisk hospital ved siden af det kommende museum, der kan dække behov for parkering i de fleste situationer i.f.m. turistbesøg. I sommersæsonen dækker P- arealet også sommergæsternes besøg på Vest stranden. I dagligdagen vil de tilknyttede ”lokale” frivillige ligeledes benytte P-arealet ved Vest molen.

SagaLauget januar-2020