Ideen bag det kommende SAGA-Museum er, at bygningen om vinteren skal  fungere som vinterhi for Saga og om sommeren, når hun ligger i havnen, vil der i bygningen, hvor hun har stået, være mulighed for særudstillinger af forskellig karakter. Med SAGA og museet, håber vi at gøre Hornbæk mere synlig. Især at formidle historien om det gamle Hornbæk med havn og fiskerleje.

Læs også om Vision omkring Saga-Museet fra 2013 her….

Nyt marts 2020:

Der bliver nu taget jord-og bundprøver på arealet, hvor museet skal bygges  – de sidste tiltag inden byggetilladelsen foreligger fra Helsingør Kommune.

 

Nyt januar 2020:

Nu, efter flere års ansøgninger til diverse myndigheder om dispensationer og tilladelser til opførelse af en museumsbygning /bådehus for SAGA, er det lykkes SAGAs bestyrelse at få det hele på plads. Det betyder, at kun den endelige byggetilladelse fra Helsingør Kommune mangler. De tilknyttede arkitekt- og ingeniørfirmaer har her inden årsskiftet tilsendt Helsingør Kommune et byggeandragende som vi forventer at få tilbagemelding på her i starten af 2020.
Når byggetilladelsen foreligger kan vi i Sagalauget, ud fra de endelige tegninger, indhente tilbud på de enkelte entrepriser i byggeriet og derudfra få lavet et samlet budget til brug for fondsansøgninger.

(Klik på tegningerne for at se dem solo)

Bygningens nord gavl med porten til Saga og med vinduesparti, som giver lys i hele bygningen

Stueetagen hvor Saga står om vinteren – vedligeholdes der – og kan samtidig besigtiges i lokalet fra alle sider også udefra gennem vinduer mod havnen. I tagetagen – i bygningens nordlige del – med kig ned til Saga fra gangbro og med udsigt mod havnen og stranden. Depotrum i den sydlige ende af tagetagen.

 

Bygningens østfacade – set fra havnen – bygningens hovedindgang – med kig til Saga gennem store vinduer.

Bygningens vest facade – små vinduer – af hensyn til mere vægplads til museets udstillinger

Bygningens sydgavl – indgang til køkken, toilet og opholdsrum.

Bygningen opføres efter gamle BULHUS traditioner:

Et bulhus er en bygning af træ, der er har vandretgående planker mellem de bærende stolper, modsat lodrette planker som det ses i stavkirker.

Stolperne har riller i siderne, hvor de vandrette planker fælles ind i og kan minde lidt om laftebyggeri. Disse planker kaldes bulfjæle, og de er skåret til på overkanten så de har en skarp ryg, der passer ind i en fordybning i den overliggende fjæle. Det bevirker, at der kommer færre sprækker og revner i samlingerne, hvilket mindsker træk. De er ofte bygget oven på et fundament af kampesten eller syldsten, hvor fodremmen hviler. Formålet er, at træet ikke ligger direkte på jorden, hvilket forårsager råd.

Bulhuse er blevet bygget siden sen vikingetid (ca. år 1000) og op gennem hele middelalderen. Flere danske konger har forbudt opførelsen af bulhuse grundet det store forbrug af træ, som de behøvede til flåden. Der har dog været bygget nye bulhuse helt op i 1800-tallet, men de er erstattet af bindingsværk, hvor felterne mellem bærende stolper blev fyldt ud ved lerklining

 Indledning:

Det kommende museum skal opføres med flere formål for øje:

  • Vedligehold og istandsættelse af den gamle Saga jolle, som er blevet tildelt
  • Lokalet skal fungere som undervisning og oplysnings brug for skolerne for at skabe indblik i Sagas historie og betydning for kystområdet.
  • Museums funktion for offentlighedens interesse for sådanne projekter, belyst af kompetent fagligt dygtige mennesker med stor interesse for skibet
  • Bygningen komme til at ligge ved siden af, vest for den nuværende Hornbæk både klub og Skibsprovianteringsforretning.

Konstruktive forhold:

Bygningen opføres på den gamle stejleplads.

Huset funderes ved direkte fundering med armerede linjefundamenter og armeret selvbærende terrændæk begge udført af beton støbt på stedet. Det armerede dæk isoleres i henhold til BR18 for hele bygningen.

Huset opføres i en lodret bærende stolpekonstruktion i facaderne som udvendig har en klinkebeklædning og indvendig en bræddebeklædning. I nederste niveau, stueetagen, opsættes 15 mm finerplade hele vejen rundt til opslag, men som også primært opfylder behovet for tilfredsstillende længde for bygningen. På tværs sikres stabiliteten ved anordning af skråbånd mellem etagebjælker og stolper i facaderne som giver en rammevirkning af den samlede søjle- bjælkekonstruktion. 1. sals konstruktion udføres med tagspær der samles til etagebjælker over stue. Selve taget udføres med tagpap, 2 lag på underlagsplader.

Der søges i størst muligt omfang at anvende skjulte mekaniske samlinger når der anvendes stål, ellers må bygningen gerne fremstå som en tappet tømmer-konstruktion.

Installationer :

Varme: Bygningen opvarmes med fjernvarme, tilsluttet Hornbæk Fjernvarmeværk, tilsluttet som indirekte anlæg over veksler.

Gulvet i stueetagen forsynes med zoneopdelt gulvvarme med en rumtemperatur på 21 gr i håndværker-/personaleområdet incl. toilet og < 15 gr C i resten af bygningen, hvor båden Saga er placeret. Varmekaloriferer overvejes inde i museet for at give en hurtig opvarmning af rummet, placeret i 1. sals niveau.

Vand: Der etableres vandforsyning fra Hornbæk vandværk for toilettet og slangevinder.

El, svagstrøm, fiber :

Elforsyning leveres af Ørsted fra nærmeste kabelskab. Eltavle placeres højt i bygningen a.h.t stormflodbeskyttelse. Tilsvarende holdning er gældende for svagtrøm-og fibernet installationer.

Kloakforhold:

Bygningen tilsluttes den offentlige spildevandskloak, regnvandet søges ført til havnebassinet ved ophalerstedet, da regnvandet ikke tillades ført til faskine på egen grund.

P-forhold:

Der ligger et P areal over for Fysiurgisk hospital ved siden af det kommende museum, der kan dække behov for parkering i de fleste situationer i.f.m. turistbesøg. I sommersæsonen dækker P- arealet også sommergæsternes besøg på Vest stranden. I dagligdagen vil de tilknyttede ”lokale” frivillige ligeledes benytte P-arealet ved Vest molen.

SagaLauget januar-2020